[Adinserter Amp]
Lyrics

C-Truth Gh – Nyame Boa Me (Lyrics)

"
Written by

Abrabo yi m’abo biaa
Eny3 yie aaao
3to da a..
De3 m3 di koraa…
Agye me ser3
Amma m’ayonkofo,
Adaadaa me a…. S3
Y3n k) gye sika duro
Nanso m’ahwehw3 mu,
Ahwehw3 mu aaa
Egya wo nkoaa na me dan wo
Enti nyame boa me3… 2*
Mame nk) m’anim
Dadi hy3 me animuonyam yi bi 3…
Mame nhy3 wo bi

Download mp3:C-Truth GH – Nyame Boa Me ( Prod. By Frimpee )
This be my time o
Give me grace make
I embrace Baba ahha
Bless me with this money
M’aba woanim
Your hand way i dey
Agya wo nsam na me w)… O
Give me grace o
Mame nsa nka bi na me nhy3 wo animuonyam,
Baba put my enemies to shame… 2*
Make my hard work pay….
I know with you Baba, i go make am o
Enti nyame boa me3 2*
Mame nk) m’anim
Dadi hy3 me animuonyam yi bi 3
Mame nhy3 wo bi o

Me se d’ane m’abusua mu nomee
Ma ne ny3 nhyira o
Any3 saa w) bisa me s3
Me nyame yi koraa w) hene o
Dadi bless me today, today
Bless me today
Bless me today o
Bless me today
Dadi bless me today, today, today….
Today
Bless me today o
Bless me today
Enti nyame boa me3 2*
Mame nk) m’anim
Dadi hy3 me animuonyam yi bi 3
Mame nhy3 wo bi o

About the author

Leave a Comment

//grunoaph.net/4/2787487